Algemene Voorwaarden Wolleswinkel Hofman Advocaten

Algemene Voorwaarden Wolleswinkel Hofman Advocaten

ALGEMENE VOORWAARDEN WOLLESWINKEL HOFMAN ADVOCATEN (download)


Artikel 1 – Algemeen

Wolleswinkel Hofman Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de zelfstandige ondernemingen Wolleswinkel Hofman Advocaten LLP en Karels Advocatuur. Wolleswinkel Hofman Advocaten LLP is een Limited Liability Partnership en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 67685919). Karels Advocatuur is een eenmanszaak en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 71745866). Een opdracht wordt aanvaard door één van deze ondernemingen, waarbij facturering plaatsvindt vanuit Wolleswinkel Hofman Advocaten. Uitsluitend de onderneming die de opdracht aanvaardt geldt als opdrachtnemer. 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 

 

Artikel  2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Wolleswinkel Hofman Advocaten, ongeacht wie op basis van artikel 1 als opdrachtnemer heeft te gelden.

De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel  3 –  Opdracht

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Wolleswinkel Hofman Advocaten LLP of Karels Advocatuur. Ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW en art. 407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.

Wolleswinkel Hofman Advocaten neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Wolleswinkel Hofman Advocaten voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit. Er kan evenwel niet worden ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van Wolleswinkel Hofman Advocaten kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken, tenzij aansprakelijkheid van deze personen het gevolg is van opzet of grove schuld, bestaande in bewuste roekeloosheid.

Indien in de overeenkomst een aanbetaling of voorschot is opgenomen, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de aanbetaling of het voorschot op de daartoe bestemde rekening van Wolleswinkel Hofman Advocaten is ontvangen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Wolleswinkel Hofman Advocaten is in afwijking van 7:408 lid 2 BW gerechtigd een opdracht op te zeggen indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.

 

Artikel  4 –  Inschakelen van derden

Wolleswinkel Hofman Advocaten mag bij de uitvoering van de overeenkomst voor rekening van de cliënt derden inschakelen op de door deze derde gestelde voorwaarden. Wolleswinkel Hofman Advocaten mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de cliënt aanvaarden. Wolleswinkel Hofman Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

Als Wolleswinkel Hofman Advocaten gelden van een cliënt of een derde onder zich houdt, is de cliënt gebonden aan de voorwaarden van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. Wolleswinkel Hofman Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bank. Dit lid is van overeenkomstige toepassing als Stichting Beheer Derdengelden Wolleswinkel Hofman Advocaten gelden onder zich houdt en heeft te gelden als een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van Stichting Beheer Derdengelden Wolleswinkel Hofman Advocaten.

 

Artikel  5 –  Declaraties en facturering

Tenzij anders overeengekomen, declareert Wolleswinkel Hofman Advocaten op basis van gewerkte tijd tegen de geldende uurtarieven.

Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex en afgerond op eenheden van € 5,-.

Door Wolleswinkel Hofman Advocaten gemaakte kosten (zoals koerierskosten, registratiekosten, griffierechten en kosten van andere derden) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Zijn er meerdere opdrachtgevers dan zijn zij jegens Wolleswinkel Hofman Advocaten elk hoofdelijk aansprakelijk tot voldoening van het totaal.

Wolleswinkel Hofman Advocaten factureert maandelijks, tenzij een ander tijdstip door Wolleswinkel Hofman Advocaten meer aangewezen wordt geacht. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum.

Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 

Artikel  6 –  Aansprakelijkheid

Wolleswinkel Hofman Advocaten streeft naar optimale juridische dienstverlening. In het geval van klachten kan evenwel een beroep worden gedaan op de klachtenregeling zoals deze is gepubliceerd op www.wolleswinkelhofman.nl.

De aansprakelijkheid van Wolleswinkel Hofman Advocaten is beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder de door Wolleswinkel Hofman Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Wolleswinkel Hofman Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Global SE aan de Westblaak 14 te (3012 KL) Rotterdam. Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Op verzoek verstrekt Wolleswinkel Hofman Advocaten de actuele polis aan de opdrachtnemer.

Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt om reden dat de schade niet is gedekt onder de voor de advocatuur minimaal verplicht gestelde en voor Wolleswinkel Hofman Advocaten als adequaat te gelden polis, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Wolleswinkel Hofman Advocaten in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,– en jegens derden beperkt tot € 5.000,–.

De cliënt vrijwaart Wolleswinkel Hofman Advocaten voor alle aanspraken door derden waarvoor krachtens dit artikel de aansprakelijkheid van Wolleswinkel Hofman Advocaten is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

 

Artikel  7 –  Gegevensbescherming en compliance

Wolleswinkel Hofman Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is gepubliceerd op www.wolleswinkelhofman.nl.

Wolleswinkel Hofman Advocaten is wettelijk verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen.  

Wolleswinkel Hofman Advocaten bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag Wolleswinkel Hofman Advocaten deze dossiers vernietigen.

Op grond van de WWFT kan er een verplichting bestaan om vertrouwelijke gegevens aan een andere advocaat van opdrachtgever te verstrekken.


Artikel  8 –  Beroepsregels

Alle bij Wolleswinkel Hofman Advocaten werkende advocaten zijn ingeschreven in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor advocaten gelden beroepsregels en bijbehorende klachten- en geschillenregelingen.

 

Artikel  9 –  Recht- en forumkeuze

Op alle rechtsverhoudingen tussen Wolleswinkel Hofman Advocaten en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Wolleswinkel Hofman Advocaten en een cliënt kennis te nemen.